Kategorie

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 

Sklep Internetowy jest prowadzony przez: indywidualną działalność gospodarczą Ekolando Dorota Krzyk-Kidybińska, ul. Kasztanowa 27/2, 83-050 Bąkowo, numer NIP 7962461794, numer REGON 220608665, zarejestrowana przez Urząd Gminy w Kolbudach, tel. +48 607 220 707, e-mail: sklep@ekolando.pl (dalej: Przedsiębiorca).

 

DEFINICJE:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.


Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Przedsiębiorcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

 

Sklep Internetowy – prowadzony przez Przedsiębiorcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.ekolando.pl.

 

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Przedsiębiorcę, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu.

 
5. Przedsiębiorca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.

 

§2 Rejestracja

 

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.


2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.


4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres sklep@ekolando.pl z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

 
2. Klient, który zarejestrował konto, może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

 

3. Przedsiębiorca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Przedsiębiorcy na adres sklep@ekolando.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

§4 Informacje o produktach

 

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 
4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§5 Warunki realizacji zamówień

 

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.


2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu kurierem lub pocztą. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) Kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”.

 

3. W przypadku płatności z góry – należy opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

 

4. Przedsiębiorca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. 


5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Przedsiębiorcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

 
7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Przedsiębiorcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Przedsiębiorcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.


8. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.


9. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

c) w sposób notoryczny składa zamówienia, a następnie anuluje je.

 

10. W przypadku braku w magazynie Przedsiębiorcy zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Przedsiębiorcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Przedsiębiorca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Przedsiębiorca może zaproponować Klientowi:

d) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

e) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

f) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 

12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Przedsiębiorcy), Przedsiębiorca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Przedsiębiorcy), Przedsiębiorca może anulować zamówienie w całości.


14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Przedsiębiorca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 Regulaminu.

 

15. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Przedsiębiorcy umowne prawo odstąpienia, z którego Przedsiębiorca może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Przedsiębiorca może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.

16. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 6 Modyfikacje zamówienia

 

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Przedsiębiorcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Przedsiębiorcę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 Regulaminu.

 
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego.

 
3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski, za które zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego;

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia ( płatność z góry) przelewem bankowym na konto Przedsiębiorcy nr: 04 1440 1387 0000 0000 1622 6815. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu przelewu na rachunku Przedsiębiorcy lub po otrzymaniu potwierdzenia przelewu;

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) e-przelewem lub kartą płatniczą. Rozliczenia tych transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16 840 000 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040 na podstawie zasad dostępnych pod adresem: http://www.ecard.pl/platnosci-online.htm . W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Przedsiębiorcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

Dostępne są:

ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Płać z Nordea (Nordea)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING  (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Alior Sync
 • Invest Bank S.A.
 • Płacę z IKO
 • Płacę z Idea-Bank(Idea Bank S.A.)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.)
 • PeoPay (Bank Pekao S.A.)

 Przelewy półautomatyczne:

 • Deutsche Bank Polska S.A.
 • Invest Bank S.A.
 • Kredyt Bank S.A.
 • Raiffaisen Bank Polska S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie
 • Millennium Bank S.A.
 • Credit Agricole Bank S.A.
 • Bank DnB Nord Polska S.A.
 • Bank PKO S.A.
 • Inteligo Services
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Bank Pekao S.A.

 Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

 

3. Formy płatności, o których mowa w ust. 1. lit. c) niniejszego paragrafu dostępne będą od 01.01.2014r.

 

§ 8 Czas realizacji zamówień

 

1. Przedsiębiorca może zamieścić na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu i może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.


2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 
3. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 9 Warunki reklamacji

 

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Przedsiębiorcę o stwierdzonej niezgodności.


2. Przedsiębiorca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.


3. Warunkiem koniecznym, aby Przedsiębiorca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie mu przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Przedsiębiorcy i opisem reklamacji.

 
4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Przedsiębiorcy podany w § 1 ust. 1 powyżej za pośrednictwem Poczty Polskiej (list zwykły lub paczka ekonomiczna). W przypadku dostarczenia Klientowi produktu przesyłką opłacaną za pobraniem, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 poniżej.

 
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Przedsiębiorca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 
6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Przedsiębiorcy za nabycie danego produktu.

 

§ 10 Warunki gwarancji

 

1. Produkty sprzedawane przez Przedsiębiorcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Przedsiębiorca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.


2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Przedsiębiorca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Przedsiębiorcy;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.

 

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się mailowo z Przedsiębiorcą pod adresem sklep@ekolando.pl;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego.

 

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):

a) rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych i innych plików po pobraniu ich przez Klienta;

b) prasy;

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

d) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

 

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Przedsiębiorcy produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Przedsiębiorca zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu.

 
4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, powinien odesłać przedmiot zamówienia na adres Przedsiębiorcy wskazany w § 1 ust. 1.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy Klient uiścił Przedsiębiorcy przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.


6. Przedsiębiorca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 12 Zwrot należności Klientom

 

1. Przedsiębiorca dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy);

d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 

2. Przedsiębiorca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą  płatniczą Klienta).

 

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Przedsiębiorcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Przedsiębiorcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Przedsiębiorcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 

§ 13 Promocje

 

1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji;

c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

 

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.


3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.


4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w magazynie Przedsiębiorcy.


6. W przypadku braku w magazynie Przedsiębiorcy któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Przedsiębiorca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia § 5 ust. 11-15 Regulaminu stosuje się odpowiednio.


7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 Regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.


8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

§ 14 Dane osobowe

 

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Przedsiębiorcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

 
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorcę, tj. indywidualną działalność gospodarczą Ekolando Dorota Krzyk-Kidybińska, ul. Kasztanowa 27/2, 83-050 Bąkowo, numer NIP 7962461794, numer REGON 220608665, zarejestrowaną przez Urząd Gminy w Kolbudach, tel. +48 607 220 707, e-mail: sklep@ekolando.pl.

 
3. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

 
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.


6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

 

§ 15 Informacje handlowe

 

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym na koncie Klienta. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Przedsiębiorcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.


2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty biuletynu informacyjnego lub informacji handlowych samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na koncie Klienta lub poprzez przesłanie maila na adres sklep@ekolando.pl.

 
§ 16 Postanowienia końcowe


1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie Przedsiębiorcy i możliwości realizacji zamówienia.

 
3. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Przedsiębiorca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

 
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 
5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

 
7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 
8. Klient akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Przedsiębiorcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.


9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 
10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Przedsiębiorcy.

 
11. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Przedsiębiorcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.